Online voorwaarden Walhout

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Nederlandse wet en voorwaarden van diverse webwinkel keurmerken.

Artikel 1 - Bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroeping(s)recht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze Online voorwaarden zijn van toepassing op het online aanbod van Walhout en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, worden deze aanvullende online voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Eventueel zijn deze in te kijken bij de ondernemer op locatie. 

3. Indien naast deze online voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan kan de consument zich bij tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Indien de order reeds in gang is gezet bij een winkelbezoek gelden de voorwaarden van het CBW.

Artikel 3 - Het aanbod

1. Indien er een beperkte geldigheidsduur geldt voor het aanbod, of deze onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Productafbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of fouten in het aanbod welke logischerwijze te beredeneren zijn (niet aannemelijk zijn) binden de ondernemer niet.

3. Bij ieder aanbod is  voor de consument duidelijk wat de rechten en verplichtingen zijn, welke aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Met in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument langs elektronische weg het aanbod aanvaard heeft, bevestigt de
ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.

3. De ondernemer treft  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemerdaartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Indien de ondernemer op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, aanleveren:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
c. gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
d. herroepingsrecht;
a. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
b. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
e. gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
f. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van diensten of producten 
is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 8 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik
maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in
de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de order reeds in gang is gezet bij een eerder winkelbezoek vervalt het herroepingsrecht.

Artikel 5b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende ten minste 8 dagen, ingaande op de dag van het
aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 60 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen
worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
b. d) die snel kunnen bederven of verouderen;
c. e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
d. ondernemer geen invloed heeft;
e. f) Indien de order reeds in gang is gezet bij een eerder fysiek winkelbezoek vervalt het herroepingsrecht.
f. welke duidelijk persoonlijk van aard zijn;
g. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument; 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 8 - De prijs

1. Prijsverhogingen zijn alleen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst 
toegestaan indien zij een gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

2. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tot op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in BTW-tarieven.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze online voorwaarden is vermeld,
zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en
recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor
rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging
aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de  geschillenregeling.

Artikel 12 – Geschillen


1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze online voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Zie verder de algemene voorwaarden CBW